Regulamin konkursu 10 urodziny bloga

REGULAMIN KONKURSU “10 Urodziny bloga”

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs 10 urodziny bloga”

 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „10 urodziny bloga” (dalej „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Karolina Gliniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CMGK Karolina Gliniecka”, pod adresem ul. Grottgera 37, Jarosław (37-500), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; numer NIP 792-222-66-50  (dalej: „Organizator”).

1.3 Konkurs ogłaszany jest i urządzany na stronie internetowej www.charlizemystery.com

1.4 Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.

1.5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie: www.charlizemystery.com na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony.

1.6. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie z którym każdy uczestnik powinien się zapoznać.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 19.05.2018 do dnia 7.06.2018 roku. Okres ten nie obejmuje okresu wydania nagród i ew. postępowań reklamacyjnych.

2.2 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.charlizemystery.com w komentarzu pod wpisem konkursowym. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie odpowiedzi pod swoim zgłoszeniem.

2.3 Organizator ma 14 dni na ogłoszenie wyników od dnia zakończenia się konkursu.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne mające co najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.

3.5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie

4 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY W KONKURSIE

4.1. Warunkiem uczestnictwa jest:

– Zaakceptowanie tego regulaminu.

– Zamieszczenie komentarza pod wpisem konkursowym (dalej „Zgłoszenie”).

4.2 Zadanie konkursowe zadane zostanie we wpisie konkursowym publikowanym na stroniewww.charlizemystery.com w dniu rozpoczęcia konkursu. Zadanie konkursowe: „Napisz w komentarzu pod określonym wpisem na blogu www.charlizemystery.com odpowiedź na pytanie: „Jak decyzja, którą podjęliście w ciągu ostatnich 10 lat wpłynęła na Wasze dalsze życie?”

4.3. Wysyłając Zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków o których mowa w ramach niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.4. Czas nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowany na stronie www.charlizemystery.com. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4.5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa, w tym prawaautorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową i zostaną usunięte.

4.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora (dalej „Komisja”). Przy wyborze zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę takie kryteria jak kreatywność, pomysłowość oraz słownictwo i stylistykę nadesłanych prac.

4.7. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, ale ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody (zestawu).

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursów i wyłonienia ich zwycięzców. Administratorem tych danych jest: CMGK Karolina Gliniecka. z siedzibą w Jarosławiu, przy ul. Grottgera 37, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.2. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres poczty elektronicznej konkurscharlizemystery@gmail.com zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „10 urodziny bloga” i go akceptuję.

Wyrażam CMGK Karolina Gliniecka z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Grottgera 37, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców.

Wyrażam CMGK Karolina Gliniecka z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Grottgera 37, zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w sieci Internet, w związku z prowadzonym Konkursem.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców jest CMGK Karolina Gliniecka z siedzibą w Jarosławiu (37-500) przy ul. Grottgera 37. Moje dane osobowe w zakresie Imienia i Nazwiska będą publikowane na stronie internetowej (www.charlizemystery.com) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

[Imię i nazwisko uczestnika]”

 1. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia przesłanego w ramach Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

6.2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie

internetowej (www.charlizemystery.com) – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

 1. b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
 2. c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
 3. d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
 4. e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez Uczestników Konkursu na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

 1. NAGRODY

7.1. W Konkursie przewidziano 10 zestawów nagród. Wartość każdego z zestawów przekracza 5000 zł. Na zestaw składają się następujące produkty:

1)Body Boom

-peeling kawowy

-masło do ciała antycellulitowe

2) Gillette Venus

– maszynka

3) Braun

-depilator Silk Epil 5

4)Skagen

-zegarek

5) Real Techniques

– pędzle

-gąbeczki

6) Bioderma

-płyn micelarny

-przyspieszacz do opalania z filtrem

7) Origins

– oczyszczająca maseczka do twarzy

8) Sephora

-płynna pomadka

9)Estee Lauder

– płynna pomadka z kolekcji Pure Color Envy Paint-On Liquid LipColor

10) Phenome

– krem Luminous Apple Cream

11) Clinique

– lekki żel- krem

12) Pupa

– Sport Addicted Make up Fixer

13) Organique

– kula do kąpieli o zapachu mango.

-peeling do twarzy

14) Missoni

-perfumy 30ml

15) Laura Mercier

– rozświetlający puder

16) Nude by Nature

– Translucent Loose Finishing Powder

17) Apart

-srebrny naszyjnik

18) Claudia Schiffer dla ArtDeco

-puder transparentny

19)Mieszko – czekoladki

20)Książka w cieniu magnolii

21)Książka 100 lat mody

22) Netflix – karta o wartości 60zł

23) System Proffesional

-szampon i odżywka do włosów farbowanych

24) Yope

-żel pod prysznic o zapachu róży i kadzidłowca

25) Revlon

-kremowy cień do powiek

26) MAC

-matowa pomadka do ust

27) Bobbi Brown

-pomadka do ust

28) Kat von D

-płynna pomadka do ust

29) Eos

-balsam do ust z ochroną przeciwsłoneczną

30) Semilac

-zestaw startowy do robienia hybryd o wartości 199zł

31) Jo Malone

-2 zapachy o pojemności 30 ml

32) Too Faced

-paletka Natural Face

33) Benefit

-tusz do rzęs

-bronzer

-kredka do brwi

-korektor

 

7.2. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W ramach każdej Nagrody Organizator przyznaje nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej określonej w Ogłoszeniu, przyznawanej w danym Konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 1. WYDAWANIE NAGRÓD I REKLAMACJE

8.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy DPD na adres podany przez uczestnika w odpowiedzi na wiadomość Organizatora na stronie internetowej www.charlizemystery.com nie później niż 21 dni od otrzymania niezbędnych informacji do zrealizowania wysyłki.

8.2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora, do podania Organizatorowi aktualnego adresu, na który przesłana ma być nagroda, a w przypadku jego zmiany – zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs Charlize Mystery – 10 urodziny”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

8.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu(decyduje data stempla pocztowego).

 1. INNE POSTANOWIENIA

9.1. W razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych, zwycięzca pod rygorem utraty prawa do nagrody ma obowiązek współpracować z Organizatorem, w celu otrzymania nagrody, w tym poda aktualne dane niezbędne dla jej dostarczenia.

9.2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: konkurscharlizemystery@gmail.com

9.3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz .1540 z póź. zm.)