REGULAMIN KONKURSU CHARLIZE x SMEG

REGULAMIN KONKURSU „Charlize x SMEG”

 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Charlize x SMEG” (dalej „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Karolina Gliniecka (dalej: „Organizator”), a fundatorem nagród marka SMEG Polska.

1.3 Konkurs ogłaszany jest i urządzany na stronie internetowej www.instagram.com/charlizemystery 

1.4 Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.

1.5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie: www.charlizemystery.com na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony.

1.6. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie z którym każdy uczestnik powinien się zapoznać.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 2.04.2022 do dnia 10.04.2022 roku. Okres ten nie obejmuje okresu wydania nagród i ew. postępowań reklamacyjnych.

2.2 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.instagram.com/charlizemystery maksymalnie do dnia 15.04.2022 pod postem konkursowym oraz na Instagram Stories, a zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na Instagramie.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne mające co najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zakupiły śniadaniowy e-book kulinarny CharlizeMystery pomiędzy 30.03.2021 roku, a 9.04.2022 roku.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.

3.5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie

4 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY W KONKURSIE

4.1. Warunkiem uczestnictwa jest:

– Zaakceptowanie tego regulaminu oraz prawidłowe wykonanie zadania konkursowego.

4.2 Zadanie konkursowe zostanie opublikowane  we wpisie konkursowym opublikowanym na stronie www.instagram.com/charlizemystery w dniu rozpoczęcia konkursu. Zadanie konkursowe: „Opublikuj na swoim Instagram Stories zdjęcie okładki e-booka Zostań na śniadanie lub zdjęcie dania z e-booka w formie screena lub przygotowanego przez Ciebie dania z e-booka, oznacz profil @charlizemystery oraz w kreatywny sposób zachęć swoich obserwatorów do jego zakupu i napisz dlaczego go polecasz” Twój profil musi być publiczny, a nie prywatny.

4.3. Publikując zgłoszenie konkursowe osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków o których mowa w ramach niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.4. Czas nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowany na instagramowym profilu CharlizeMystery. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4.5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa, w tym prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową i zostaną usunięte.

4.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora (dalej „Komisja”). Przy wyborze zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę takie kryteria jak kreatywność, pomysłowość oraz słownictwo i stylistykę nadesłanych prac.

4.7. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, ale ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursów i wyłonienia ich zwycięzców. Administratorem tych danych jest: Karolina Gliniecka. Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Na potrzeby wysyłki nagród Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również przez SMEG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.

 1. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia przesłanego w ramach Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

6.2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie

internetowej (www.instagram.com/charlizemystery) – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

 1. b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
 2. c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
 3. d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
 4. e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez Uczestników Konkursu na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

 1. NAGRODY

7.1. W Konkursie przewidziano 5 nagród głównych,

Miejsce 1 – Mikser planetarny SMEG w kolorze kremowym – https://smeg-store.pl/miksery-planetarne-smeg/smeg-smf02creu o wartości 2299zł brutto

Miejsce 2 – Blender kielichowy SMEG w kolorze błękitnym – https://smeg-store.pl/blendery-kielichowe-smeg/smeg-blf01pbeu o wartości 1139 zł brutto

Miejsce 3 – Toster na dwie kanapki SMEG w kolorze różowym – https://smeg-store.pl/tostery-na-2-kromki-smeg/smeg-tsf01pkeu o wartości 779 zł brutto

Miejsce 4 – Mikser ręczny SMEG w kolorze pastelowej zieleni – https://smeg-store.pl/reczne/smeg-hmf01pgeu o wartości 739 zł brutto

Miejsce 5 – Patelnia SMEG 26 cm w kolorze kremowym – https://smeg-store.pl/patelnie-smeg/patelnia-26-cm-smeg-ckff2601crm o wartości 658 zł brutto

o łącznej wartości 5614 zł brutto. O kolejności zwycięzców w konkursie zdecyduje komisja konkursowa.

 1. WYDAWANIE NAGRÓD I REKLAMACJE

8.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez uczestnika w odpowiedzi na wiadomość Organizatora wysłaną drogą mailową nie później niż 7 dni od otrzymania niezbędnych informacji do zrealizowania wysyłki.

8.2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora, do podania Organizatorowi aktualnego adresu, na który przesłana ma być nagroda, a w przypadku jego zmiany – zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data wysłania maila Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej na adres contact@charlizemystery.com z dopiskiem „konkurs CharlizeMystery x SMEG”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

8.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data wysłania maila).

 1. INNE POSTANOWIENIA

9.1. W razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych, zwycięzca pod rygorem utraty prawa do nagrody ma obowiązek współpracować z Organizatorem, w celu otrzymania nagrody, w tym poda aktualne dane niezbędne dla jej dostarczenia.

9.2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: konkurscharlizemystery@gmail.com

9.3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz .1540 z póź. zm.)