REGULAMIN KONKURSU MIONETTO PROSECCO

Regulamin Konkursu „Pokaż swój #proseccotime”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa
w konkursie „Pokaż swój #proseccotime” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu „Pokaż swój #proseccotime” (dalej „Konkurs”) jest:
Support Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-011) przy al. Jerozolimskich 107,
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000348058, posiadająca NIP: 118-20- 21-421, REGON: 142232281, kapitał
zakładowy 50 000 PLN (dalej „Organizator”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest:
Henkell&Co Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Mazowieckiej 48, wpisana
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 60202,
posiadająca NIP 879-016- 72-17, REGON 870500795, kapitał zakładowy 24 300 000 PLN
(dalej „Fundator nagród”).
4. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najciekawszych prac, zgodnych z zasadami
niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, popierany, administrowany
przez Facebook, ani współprowadzony z Facebook. Facebook jest zwolniony z wszelkiej
odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 lipca
2017 r. do godz. 23.59.59, dnia 31 lipca 2017 r.
7. Konkurs prowadzony jest na Profilu Facebook „Charlize-Mystery”
(https://www.facebook.com/charlizemystery/) przez jego autora Karolinę Gliniecką(dalej
„Prowadzący Konkurs”)
8. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej „Uczestnik”)
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunków Regulaminu poprzez
zamieszczenie przez Uczestnika na Profilu Facebook pracy konkursowej.

§2 ZASADY KONKURSU:
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić na Profilu Facebook zdjęcie związane z
tematem Konkursu, tj. pokazujące pomysł Uczestnika na spędzenie czasu z winem
Mionetto Prosecco.
2. Zgłaszane do Konkursu prace:
powinny w warstwie wizualnej nawiązywać do tematu Konkursu oraz wina prosecco
nie muszą pokazywać butelki wina prosecco – jeśli jednak na zdjęciu znajduje się butelka
wina, nie może być to wino marki innej niż Mionetto
b. muszą zawierać w opisie łącznie 3 hashtagi: #proseccotime, #mionetto,
#charlizemystery
d. nie mogą zawierać treści obraźliwych oraz innych treści o charakterze bezprawnym.

3. Uczestnik może nadesłać na Konkurs dowolną liczbę prac. W czasie trwania Konkursu,
Uczestnik może otrzymać tylko 1 (jedną) nagrodę.
4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
a. samodzielnie stworzył pracę konkursową oraz posiada pełnię praw do pracy
konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i majątkowe,
b. zgłoszona do Konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności
autorskich praw majątkowych i osobistych.
5. Zwycięzcę Konkursu (dalej „Laureat”) wyłoni Komisja Konkursowa, składająca się z
przedstawiciela Organizatora oraz Prowadzącego Konkurs
6. Komisja Konkursowa wybierze 1 zwycięską pracę, biorąc pod uwagę następujące
kryteria:
Kreatywność;
Oryginalność dzieła
Dopasowanie do tematu Konkursu
7. Ogłoszenie Laureata nastąpi w ciągu 2 dni po zakończeniu Konkursu na Profilu
Facebook „Charlize-Mystery”.
8. Laureat jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do
wysyłki (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy), na adres e-mail przekazany
Laureatowi przez Prowadzącego w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
9. Fundator zobowiązuje się do przekazania nagrody Laureatowi w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu.

§3 NAGRODA:
1. W ramach Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: wino musujące Mionetto
Prosecco Magnum 1500ml o wartości 200 PLN brutto (słownie: dwieście złotych) (dalej
„Nagroda”).
2. Nagrody nie można przekazać na rzecz osób trzecich ani wymienić jej na równowartość
pieniężną.
3. Warunkiem przekazania Nagrody jest podanie przez Laureata poprawnych danych do
wysyłki zgodnie z §2 pkt. 7

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki
określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa
związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu
kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub
odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika
Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu (dalej „Administrator”).

3. Dane będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w
celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnik ma prawo złożyć w formie pisemnej, na adres pocztowy Organizatora: al.
Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa w okresie 7 dni od daty ogłoszenia wyników
Konkursu, reklamację na niezgodne z Regulaminem przeprowadzenie Konkursu.
Organizator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki.
6. Regulamin konkursu dostępny jest na Profilu Facebook „Charlize-Mystery”.