Regulamin konkursu – Oscary z Charlize

REGULAMIN KONKURSU „Oscary z Charlize”

 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Oscary z Charlize” (dalej „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Karolina Gliniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CMGK Karolina Gliniecka”, pod adresem ul. Łopuszańska 38H, Warszawa (02-232), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; numer NIP 792-222-66-50  (dalej: „Organizator”).

1.3 Konkurs ogłaszany jest i urządzany na stronie internetowej www.instagram.com/charlizemystery 

1.4 Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.

1.5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie: www.charlizemystery.com na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony.

1.6. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie z którym każdy uczestnik powinien się zapoznać.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 26.04.2021 do dnia 2.05.2021 roku. Okres ten nie obejmuje okresu wydania nagród i ew. postępowań reklamacyjnych.

2.2 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.instagram.com/charlizemystery w dniu 5.05.2021 na Instagram Storie, a zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo o wygranej. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie odpowiedzi pod swoim zgłoszeniem.

2.3 Organizator ma 3 dni na ogłoszenie wyników od dnia zakończenia się konkursu.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne mające co najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.

3.5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie

4 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY W KONKURSIE

4.1. Warunkiem uczestnictwa jest:

– Zaakceptowanie tego regulaminu.

– Wysłanie maila ze zgłoszeniem konkursowym na adres konkurscharlizemystery@gmail.com (dalej „Zgłoszenie”).

4.2 Zadanie konkursowe zostanie opublikowane  we wpisie konkursowym opublikowanym na stronie www.instagram.com/charlizemystery w dniu rozpoczęcia konkursu. Zadanie konkursowe: „Wyobraź sobie, że trafiasz na imprezę po rozdaniu Oscarów. W trzech – czterech zdaniach napisz kreatywnie co ciekawego wydarzyło się na tej imprezie i kogo spotkałaś/spotkałeś? ” Zgłoszenie wyślij na maila konkursowego wskazanego powyżej. 

4.3. Wysyłając Zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków o których mowa w ramach niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.4. Czas nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowany na mailu konkurscharlizemystery@gmail.com. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4.5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa, w tym prawaautorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową i zostaną usunięte.

4.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora (dalej „Komisja”). Przy wyborze zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę takie kryteria jak kreatywność, pomysłowość oraz słownictwo i stylistykę nadesłanych prac.

4.7. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, ale ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody (zestawu).

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursów i wyłonienia ich zwycięzców. Administratorem tych danych jest: CMGK Karolina Gliniecka. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38H, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia przesłanego w ramach Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

6.2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie

internetowej (www.instagram.com/charlizemystery) – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

 1. b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
 2. c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
 3. d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
 4. e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez Uczestników Konkursu na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

 1. NAGRODY

7.1. W Konkursie przewidziano 10 zestawów nagród. W skład każdego z zestawów wchodzi jedna książka pt “Oscary sekrety największej nagrody filmowej” autorstwa Katarzyny Czajki-Kominiarczuk.

 1. WYDAWANIE NAGRÓD I REKLAMACJE

8.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy DPD na adres podany przez uczestnika w odpowiedzi na wiadomość Organizatora wysłaną drogą mailową nie później niż 7 dni od otrzymania niezbędnych informacji do zrealizowania wysyłki.

8.2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora, do podania Organizatorowi aktualnego adresu, na który przesłana ma być nagroda, a w przypadku jego zmiany – zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs Oscary z Charlize”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

8.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu(decyduje data stempla pocztowego).

 1. INNE POSTANOWIENIA

9.1. W razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych, zwycięzca pod rygorem utraty prawa do nagrody ma obowiązek współpracować z Organizatorem, w celu otrzymania nagrody, w tym poda aktualne dane niezbędne dla jej dostarczenia.

9.2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: konkurscharlizemystery@gmail.com

9.3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz .1540 z póź. zm.)