Regulamin konkursu Semilac x Charlize mystery

Konkurs “Wiosna z Semilac i Charlize Mystery

22 lutego 2017

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE [Nazwa konkursu]

1.1. Konkurs (nazywany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: “Wiosna z Semilac i Charlize Mystery

[Organizator Konkursu]

1.2. Organizatorem Konkursu jest Nesperta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu przy ul. Tadeusza Rejtana 12 A, 62-030 Luboń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463701, posługująca się numerem REGON: 302436962 oraz NIP: 7792413878, zwana dalej „Organizatorem”.

[Cele Konkursu]

1.3. Celem Konkursu jest promocja produktów marki Semilac należącej do Organizatora. [Zasięg Konkursu]

1.4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie będą mieć jedynie osoby posiadające adres mailowy. Konkurs promowany będzie za pośrednictwem bloga Charlize Mystery dostępnego pod adresem: https://charlizemystery.com/ (dalej jako „Blog”).

[Czas trwania Konkursu]

1.5. Konkurs rozpocznie się w dniu 22.02. 2017 r. i zakończy w dniu 5.03.2017 do godz. 23:59:59.

W czasie trwania Konkursu Uczestnicy będą mieli możliwość dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.

[Uczestnicy Konkursu]

1.6. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.ust.1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz . U. z 2012 r. poz. 361).

[Regulamin]

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem” ) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage.
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem: pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,

innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu,

osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym po życiu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w czasie trwania Konkursu zgłoszenia do udziału w Konkursie (dalej jako „Zgłoszenie”) polegającego na: zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji,

Zadanie Uczestnika w ramach Konkursu to: „Pokaż swój wiosenny manicure w ciekawej kompozycji”

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe w terminie od dnia 22.02.2017 r. do dnia 5.03.2017 r. do godz. 23:59:59. O zachowaniu terminu do zgłoszenia udziału w Konkursie decyduje data wysłania wiadomości e-mail lub data opublikowania zdjęcia w serwisie Instagram.
 1. W ramach Konkursu Uczestnik może wysłać dowolną ilość zdjęć.

  1. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest wykonanie fotografii paznokci. Temat konkursu to : „Pokaż swój wiosenny manicure w ciekawej kompozycji” i opublikowanie go na Instagramie z hashtagami zawartymi w poście lub wysłanie go na adres email: konkurs.charlizemystery@gmail.com

 2. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści, które mogłyby:

zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności,

posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób, pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub

naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

3.3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyboru najlepszych Zgłoszeń konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), w składzie co najmniej 3-osobowym, składającym się z reprezentantów Organizatora.

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najbardziej, oryginalnych i kreatywnych zdjęć. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą zwykłą większością głosów, oddanych przez członków Komisji Konkursowej według własnej subiektywnej oceny.
 1. Komisja Konkursowa wyłoni 5 osób, które zostaną potencjalnymi laureatami Konkursu (dalej „Laureaci”).

 1. Wybór najciekawszych odpowiedzi konkursowych nastąpi do dnia

12.03.2017 r.

3.8. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną opublikowane we wpisie konkursowym do dnia 12.03.2017 r.

  1. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano nagrody dla Laureatów, których zdjęcia zostały wyłonione przez Komisję Konkursową.

 1. Nagrodę stanowią dla 1 i 2 miejsca- zestaw Semilac Individual Led 24W. Dla 3 miejsca- lampa Led 24W. Dla 4-5 miejsca- 3 dowolne lakiery hybrydowe Semilac.

 1. Zestaw dla 1 i 2 miejsca to koszt 198 zł, dla 3miejsca- 99 zł, dla 4-5 miejsca- 87 zł.

 1. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 1. Każdy potencjalny Laureat musi dostarczyć informacje od adresie do wysyłki pod adresem: contact@charlizemystery.com w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wyboru potencjalnych Laureatów zgodnie z punktem 3.8. Regulaminu.
 1. Powiadomienie o wygranej w Konkursie potencjalnych Laureatów będzie ogłoszone pod wpisem konkursowym.

 1. Potencjalni Laureaci zostaną zobowiązani do podania Organizatorowi imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, numeru PESEL, adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który przesłana ma zostać nagroda, jak również kontaktowego numeru telefonu na wypadek komplikacji związanych z doręczeniem przesyłki z nagrodą. Organizator nie będzie doręczał przesyłek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Potencjalny Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi dane kontaktowe, o których mowa w pkt. 4.7. powyżej w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Nieprzesłanie wymaganych danych w e wskazanym w zdaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do nagrody przez potencjalnego Laureata.
 1. W przypadku utraty prawa do nagrody zgodnie z punktem 4.8 Regulaminu , nagroda, do której prawa zostały pozostaje własnością Organizatora.

 1. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.7. Regulaminu.

Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wyłonienia zwycięzców w Konkursie, pod warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 4.7. Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 26.03.2017 r.

W razie niemożności dostarczenia Laureatowi nagrody z powodu podania przez Laureata błędnego adresu, po ponownej podjętej przez Organizatora bezskutecznej próbie uzyskania poprawnego adresu, Laureat traci prawo do nagrody.

 1. Laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości przekazanej mu odpowiednio nagrody rzeczowej, która nie zostanie wypłacona Laureatowi lecz potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród. Kwotę potrąconej nagrody pieniężnej Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. Nr 361; ze zm.). Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłane przez niego zdjęcie jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje mogą być zgłaszane w Czasie trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 5.03.2017 r.

O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.

Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na jego podany w Regulaminie adres, w formie elektronicznej na adres e-mail: konkursy@semilac.eu lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego i numeru PESEL.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając dane osobowe, osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu na blogu Charlize Mystery ogłaszającej konkurs, jeżeli zostanie Laureatem.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie 1.2. Regulaminu.

Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak równie ż poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na

adres konkursy@semilac.eu. Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Organizatora. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność ich wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Fanpage Charlize Mystery (https://www.facebook.com/charlizemystery) .

Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.