Regulamin

Regulamin konkursu „Le Grand w stolicach Europy”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gamma PR, ul. Rzeplińska 5, 52-279 Karwiany (dalej: „Organizator”) na zlecenie firmy KROSS S.A.

2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym wydaniem nagród, przeprowadza Organizator.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs przeprowadzony jest w terminie od 5 czerwca 2016 od godz. 18:00 do 12 czerwca do

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora lub Kross S.A. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym. W konkursie nie mogą uczestniczyć również członkowie rodzin i pracownicy firm, wykonujących zlecenia dla Organizatora oraz Kross S.A.

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

1. Uczestnikami konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne, które w wyznaczonym przez organizatora terminie wykonają zadania konkursowe.

2. Konkurs polega umieszczeniu w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu CharlizeMystery.com odpowiedzi na pytanie „Jesteś w jednej z europejskich stolic, masz rower Le Grand i 6 godzin dla siebie. Opisz jak spędzisz swój dzień”.

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić w formie tekstowej.

4. Każdy uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie.

5. Organizator spośród osób, które udzielą odpowiedzi na pytanie wyłoni 1 laureata.

6. Ocena kreatywności odpowiedzi będzie głównym kryterium wyboru laureata.

7. Przesyłane komentarze akceptowane są przez blogerkę Karolinę Gliniecką – CharlizeMystery.

8. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie.

9. Publikacja zwycięzcy nastąpi najpóźniej do 16 czerwca do godz. 20:00.

1. Laureat otrzymuje rower marki Le Grand model Virginia 3 w kolorze miętowym o wartości 1599 zł brutto. W razie niedostępności danego koloru, Organizator zastrzega sobie prawo do jego

2. Organizator przyznaje laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości nagród otrzymanych przez Laureata. Kwota pieniężna, o której mowa powyżej, zostanie potrącona i rozliczona przez Organizatora przed wydaniem Laureatowi Nagrody na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody w Konkursie. Laureat zobowiązany jest do podania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenia tego rozliczenia.

3. Laureat zostanie wybrany przez jury, w skład którego wejdzie blogerka Karolina Gliniecka- Charlize Mystery oraz przedstawiciel organizatora.

4. W celu otrzymania nagrody uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości mailowej. Nagroda zostanie przesłana do Laureata na koszt Kross S.A.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku:

 podania błędnych lub niepełnych danych adresowych do przekazania Nagrody,

 nie poinformowania należycie Organizatora o zmianie danych adresowych Uczestnika, co uniemożliwiło doręczenie Nagrody.

1. Wszelkie reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Gamma PR, ul. Agrestowa 139/18, 53-035 Wrocław).

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji za pomocą listu poleconego, wysłanej w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Kross S.A., ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w akcji promocyjnej i otrzymania nagrody. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Kross S.A. powierzył przetwarzanie danych Uczestników Organizatorowi, Gamma PR, ul. Rzeplińska 5, 52-279 Karwiany, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji akcji promocyjnej, w tym obsługi reklamacji i wydania nagród. Przekazanie danych Organizatorowi następuje podczas wypełniania formularza „Zostaw komentarz” pod wpisem konkursowym na blogu CharlizeMystery.com.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.