REGULAMIN

Regulamin konkursu „Wygraj zakupy z CharlizeMystery”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj roczny zapas pralinek Wedel” (dalej: „Konkurs”) jest Agencja 24/7 Communication z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037818, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych, NIP: 118-15-75-985 (dalej: „Organizator”).

 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od dnia 09 lipca 2016 r. od godz. 10:00 do dnia 23 lipca 2016 r. do godz. 23:59 (tj. do dnia wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców Konkursu).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz LOTTE Wedel Sp. z o.o. Za „pracowników” uznaje się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej oraz ich wstępni i zastępni.

 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy kolejno:
  1. Wykonać zdjęcie na temat „Stylizacja inspirowana Baryłkami lub wiśniami w czekoladzie E.Wedel” i udostępnić je na Instagramie z #charlizexwedel i oznaczyć@e.wedel

  2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 lipca 2016 r. przez komisję konkursową w składzie dwóch osób powołanych przez Organizatora („Jury”) oraz blogerkę CharlizeMystery.

  3. Jury wyłoni 3 osób, które wygrają konkurs i otrzymają jako nagrodę:

nagrodę rzeczową

1 Miejsce – voucher o wartości 1 000 zł na zakupy w towarzystwie CharlizeMystery oraz nagrodę pieniężną wynoszącą równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej za 1 miejsce, którą Organizator zatrzyma na poczet należnego od uczestnika podatku z tytułu wygranej w Konkursie.

Nagroda pocieszenia nr 1 –zestaw pralin o wartości 150 zł

Nagroda pocieszenia nr 2 – zestaw pralin o wartości 150 zł

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28 lipca 2016 r. do godziny 23:59. Pod wybranymi przez Jury zdjęciami na Instagramie pojawi się informacja o zwycięstwie lub drogą mailową z prośbą o kontakt z Organizatorem w celu przekazania danych teleadresowych do wysyłki nagrody. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi w wiadomości prywatnej na fanpage’u CharlizeMystery w ciągu 72 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu, zawierającej informacje o danych zwycięzcy (imię, nazwisko, adres wysyłki, telefon kontaktowy). Nie wysłanie wiadomości z danymi adresowymi w terminie skutkuje utratą prawa do Nagrody.

  1. Nagroda pocieszenie zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

   1. podania danych po upływie wyznaczonego terminu,

   2. podania błędnych danych,

   3. nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.

  3. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

  4. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

 1. W ramach Konkursu niedozwolone jest zamieszczanie przez Uczestników na Instagramie zdjęć i komentarzy lub innych treści mogących stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a zwłaszcza:

  1. obscenicznych lub wulgarnych;

  2. nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną;

  3. obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;

  4. propagujących ideologie narodowego socjalizmu lub komunizmu;

  5. kwestionujące powszechnie uznawaną prawdę historyczną;

  6. naruszających dobra osobiste lub prawo do wizerunku jakichkolwiek osób;

  7. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie;

  8. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

  9. stanowiących antyreklamę Organizatora lub reklamę podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Organizatora.

 2. Zamieszczenie na Instagramie w ramach Konkursu zdjęcia lub innej treści naruszającej postanowienie ust. 3 powyżej, nie uprawnia do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Uczestnicy oświadczają, iż posiadają pełnię autorskich praw majątkowych do Prac Konkursowych, czyli zdjęć stylizacji.

 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca Konkursowa jest wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie naruszy (lub nie zagrozi naruszeniem) praw osób trzecich. W razie, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, w przypadku zgłoszenia roszczeń osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych lub innych osób dochodzących swoich praw z tytułu wykorzystania powyższych Prac przez Organizatora, Uczestnik Konkursu zwalnia lub zwolni Organizatora z odpowiedzialności prawnej i zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych roszczeń tych osób.

§ 5 Dane Uczestników

 1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, w przypadku otrzymania Nagrody w materiałach promocyjnych Organizatora, na profilach w mediach społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej www.wedel.pl

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Agencja 24/7 Communication z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie (listem poleconym), na adres korespondencyjny Organizatora (24/7 Communication Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa) lub pocztą elektroniczną, na adres magdalena.ciesielska@247.com.pl z dopiskiem „CharlizeMystery – reklamacja”. List lub wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. 09 lipca 2016 od godz. 10:00, jednakże nie później niż do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 23:59.

 2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.

 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

 4. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

 7. Osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 8. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. Niezależnie od procedury reklamacyjnej uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeks Cywilny.

 2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i Konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres.

 3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.charlizemystery.com.

 4. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające
  z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.

 5. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowanie.