Regulamin Vichy Slow Age

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs SLOW AGE Vichy

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie Konkurs Slow Age Vichy” (dalej „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Justyna Dzieduszycka – Jędrach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach”, pod adresem ul. Francuska 52/15, Warszawa (03-905), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; numer NIP 951-15-44-154; numer REGON 140393844 (dalej: „Organizator”).

1.3. Fundatorem nagród jest L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 (dalej: „Fundator”).

1.4 Konkurs ogłaszany jest i urządzany na stronie internetowej www.charlizemystery.com

1.5 Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.

1.6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Francuskiej 5 oraz na stronie: www.charlizemystery.com na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formacie pliku pdf, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

1.7. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie z którym każdy uczestnik powinien się zapoznać.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 16.11.2017 przez 10 dni tj. do dnia 26.11.2017 roku. Okres ten nie obejmuje okresu wydania nagród i ew. postępowań reklamacyjnych.

2.2 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.charlizemystery.com w komentarzu pod wpisem konkursowym. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie odpowiedzi pod swoim zgłoszeniem.

2.3 Organizator ma 21 dni na ogłoszenie wyników od dnia zakończenia się konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne mające co najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Fundatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Fundatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.

3.5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie

4 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY W KONKURSIE

4.1. Warunkiem uczestnictwa jest:

Zaakceptowanie tego regulaminu.

– Zamieszczenie komentarza pod wpisem konkursowym (dalej „Zgłoszenie”).

4.2 Zadanie konkursowe zadane zostanie we wpisie konkursowym publikowanym na stronie www.charlizemystery.com w dniu rozpoczęcia konkursu. Zadanie konkursowe: Napisz w komentarzu pod określonym wpisem na blogu www.charlizemystery.com odpowiedź na pytanie: Jaki jest Wasz sposób na zorganizowanie się w ciągu dnia tak, żeby zdążyć ze wszystkimi zadaniami, które sobie zaplanowaliście, a przy tym znaleźć jeszcze chwilę dla siebie?

4.3. Wysyłając Zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków o których mowa w ramach niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.4. Czas nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowany na stronie www.charlizemystery.com. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4.5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa, w tym prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową i zostaną usunięte.

4.7. Nadsyłając Zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do niego. W przypadku zdjęć widoczny może być na nim wizerunek wyłącznie Uczestniczki dokonującej zgłoszenia. W zgłoszeniach nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków produktów Vichy. Zgłoszenia, co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że mo one naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą Uwzględnione.

4.8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora (dalej „Komisja”). Przy wyborze zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę takie kryteria jak kreatywność, pomysłowość oraz słownictwo i stylistykę nadesłanych prac.

4.9. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, ale ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody (zestawu).

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursów i wyłonienia ich zwycięzców. Administratorem tych danych jest: L’Oréal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.2. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres poczty elektronicznej vichy@121pr.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości o następującej treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursuKonkurs SLOW AGE Vichyi go akceptuję.

Wyrażam L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców.

Wyrażam L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4 , zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska oraz wizerunku zawartego w wykonanej przeze mnie fotografii w sieci Internet, w tym w portalu Facebook, w związku z prowadzonym Konkursem.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ul. Daniszewskiej 4. Moje dane osobowe w zakresie Imienia, Nazwiska oraz wizerunku będą publikowane na stronie internetowej (www.charlizemystery.com) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

[Imię i nazwisko uczestnika]

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia przesłanego w ramach Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

6.2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz L’Oréal (Fundatorowi) licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie

internetowej (www.charlizemystery.com) – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

6.3. Organizator oraz L’Oréal (Fundator) zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez Uczestników Konkursu na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

7. NAGRODY

7.1. W Konkursie przewidziano 30 zestawów nagród:

– 15 zestawów: krem do skóry suchej Slow Age o pojemności 50 ml oraz krem pod oczy Slow Age o pojemności 15 ml, o wartości pojedynczego zestawu: 164 zł.

– 15 zestawów: fluid do skóry normalnej i mieszanej Slow Age o pojemności 50 ml oraz krem pod oczy Slow Age o pojemności 15 ml, o wartości pojedynczego zestawu: 164 zł.

7.2. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W ramach każdej Nagrody Organizator przyznaje nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej określonej w Ogłoszeniu, przyznawanej w danym Konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, na co Uczestnik wyraża zgodę.

8. WYDAWANIE NAGRÓD I REKLAMACJE

8.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez uczestnika w odpowiedzi na wiadomość Organizatora na stronie internetowej www.charlizemystery.com nie później niż 21 dni od otrzymania niezbędnych informacji do zrealizowania wysyłki.

8.2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora, do podania Organizatorowi aktualnego adresu, na który przesłana ma być nagroda, a w przypadku jego zmiany – zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Slow Age – konkurs Charlize Mystery. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

8.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu(decyduje data stempla pocztowego).

9. INNE POSTANOWIENIA

9.1. W razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych, zwycięzca pod rygorem utraty prawa do nagrody ma obowiązek współpracować z Organizatorem, w celu otrzymania nagrody, w tym poda aktualne dane niezbędne dla jej dostarczenia.

9.2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: vichy@121pr.pl

9.3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz .1540 z póź. zm.)